-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Na výber sú štyri typy anuít


03.03.2015

Odchod do dôchodku z druhého piliera bude pre každého sporiteľa znamenať voľbu jednej z viacerých typov ponúkaných anuít. Nemusí to byť jednoduchá voľba, každá jedna možnosť má svoje plusy aj mínusy.

Odchod do dôchodku z druhého piliera bude pre každého sporiteľa znamenať voľbu jednej z viacerých typov ponúkaných anuít. Nemusí to byť jednoduchá voľba, každá jedna možnosť má svoje plusy aj mínusy.

O ponukách jednotlivých anuít sa každý sporiteľ dozvie z ponukového listu. Ten si nájde vo svojej poštovej schránke každý, kto požiada o výplatu dôchodku (anuity) z druhého piliera. Od jej obsahu závisí, ako sa bude mať v starobe.

Každá poisťovňa, ktorá môže vyplácať dôchodky z druhého piliera, musí sporiteľom ponúknuť štyri rôzne varianty doživotnej anuity. V ponukovom liste je každá z nich zreteľne oddelená, pretože každá má vlastné pravidlá, výhody aj nevýhody. V ponukovom liste zo Sociálnej poisťovne sa jednotlivé typy anuít rozlišujú veľkými písmenami, pri ich charakteristike preto budeme dodržiavať použité označenie.

Spoločná garancia u všetkých typov anuít

Pôvodne bola možnosť dediť finančné prostriedky spojená len s úsporami, ktoré sa každému sporiteľovi podarilo vytvoriť na osobnom dôchodkovom účte v DSS. S anuitnou novelou majú podobnú možnosť čerství poberatelia doživotného dôchodku zo životnej poisťovne. Nejde však o dedenie v plnom rozsahu, ako je tomu vo fáze sporenia.

Vo výplatnej fáze pri vyplácaní anuity poskytuje každá poisťovňa tzv. sedemročnú garanciu výplaty dávok. Za normálnych okolností by smrť poberateľa anuity znamenala zastavenie výplaty anuity. Sedemročná garancia znamená, že ak by k takejto udalosti došlo v priebehu prvých siedmich rokov, tak zostatok sumy, ktorá mala byť sporiteľovi zaplatená počas tohto obdobia, vyplatí životná poisťovňa konkrétnej osobe, ktorú si určí každý v zmluve o výplate anuity. Ak tak sporiteľ neurobí, finančná suma sa stáva predmetom dedičského konania.

Dôležitou výnimkou z tohto pravidla je situácia, keď sporiteľ podpíše zmluvu so životnou poisťovňou, prevedie na jej účet peniaze z DSS, no zomrie skôr, ako mu vznikne nárok na výplatu prvého dôchodku. Vtedy je predmetom dedenia celá nasporená suma, za ktorú si sporiteľ svoju anuitu kupoval.

Dôchodok A: Doživotný dôchodok

Dôchodok A je doživotnou anuitou v základnej podobe. Pri jej výplate bude životná poisťovňa do konca života sporiteľa vyplácať fixne dohodnutú sumu, bez ohľadu napr. na výšku inflácie alebo rast miezd. Znamená to, že s pribúdajúcimi rokmi bude zásluhou inflácie klesať reálna hodnota vyplácanej sumy. Napriek tomu je pravdepodobné, že práve táto forma anuity sa postupom času vyprofiluje ako najobľúbenejšia. Favoritom by sa mohla stať preto, že na ponukovom liste bude suma tohto typu doživotného dôchodku vyššia ako ktorékoľvek iné anuity.

Dôchodok B: Doživotný dôchodok s pozostalostným krytím

Táto forma anuity má mnoho spoločného s predchádzajúcim typom. Aj pri Dôchodku B ostáva výška vyplácanej anuity nemenná počas celého obdobia. Kým však v predchádzajúcom prípade sa povinnosť platiť končí smrťou sporiteľa, pri doživotnom dôchodku s pozostalostným krytím bude životná poisťovňa povinná platiť ešte ďalší rok (alebo dva) pozostalým. Vyplácať im bude rovnakú anuitu, akú predtým platila sporiteľovi. O tom, ako dlho bude výplata pozostalým trvať, rozhoduje každý sporiteľ zvlášť. Dĺžka zvoleného obdobia má vplyv na úroveň vyplácanej anuity – pri pozostalostnom krytí na dva roky bude suma anuity nižšia ako pri krytí na jeden rok. Podobnosť Dôchodku B s dôchodkom A znamená, že aj v tomto prípade bude reálna hodnota vyplácaných dôchodkov klesať, pretože ich suma je nemenná.

Dôchodok C: Doživotný dôchodok so zvyšovaním

Na rozdiel od predchádzajúcich typov anuít si sporiteľ pri voľbe Dôchodku C vyberá možnosť, pri ktorej bude v budúcnosti dochádzať ku každoročnému zvyšovaniu nominálnej (vyplácanej) sumy. Podobný mechanizmus valorizácie poznajú napríklad penzisti, ktorí už poberajú dôchodok zo Sociálnej poisťovne. Dôchodkové dávky z prvého piliera sa každý rok menia spôsobom, pri ktorom sa nedá odhadnúť, o koľko pôjdu nahor o rok alebo o tri roky.

Pri Dôchodku C je percentuálne navyšovanie dôchodkov vopred známe. Sporiteľ si tak vie presne spočítať, aká bude výška anuity v ktoromkoľvek roku jej poberania.

Dôchodok D: Doživotný dôchodok so zvyšovaním a s pozostalostným krytím

Pre niekoho by mohol až tento typ anuity zodpovedať ideálnemu dôchodku. Jeho hodnota postupne narastá a v prípade smrti sporiteľa budú mať príjem zabezpečený aj pozostalí. Na druhej strane, nevýhodou Dôchodku D je to, že v ponukovom liste bude sporiteľom garantovať opticky najnižší dôchodok. Je pravdepodobné, že väčšina sporiteľov bude voliť na pohľad štedrejšie anuity s tým, že takýmto spôsobom sa im peniaze prevedené do životnej poisťovne najrýchlejšie „vrátia“.

Anuity nie sú povinné

Hoci uvedené anuity budú určené každému sporiteľovi ako hlavný spôsob výplaty dôchodku z druhého piliera, neznamená to, že každý si ich bude musieť kúpiť povinne. Okrem špecifických prípadov, ktoré umožňujú sporiteľom dostať sa k svojim peniazom v druhom pilieri (programový výber, dočasný dôchodok), sa každý môže rozhodnúť nečerpať dôchodok z druhého piliera vôbec.

Dôvodom takejto voľby by mohlo byť zistenie, že prevodom úspor na osobnom dôchodkovom účte v DSS každý sporiteľ stráca vlastnícke práva k nim, pretože svoje peniaze vymieňa za pravidelný doživotný príjem. Nebolo by to nové zistenie, takáto filozofia bola súčasťou systému starobného dôchodkového sporenia už od jeho vzniku.

Ak sa sporiteľ rozhodne nečerpať dôchodok z druhého piliera (nekúpi si anuitu), peniaze aj naďalej ostávajú na osobnom dôchodkovom účte v DSS, ktorej úlohou je zhodnocovať ich. Zákon mu však umožňuje dať si vyplácať výnosy, ktoré DSS pri investovaní dosiahne. Tzv. výnos z investovania sa nepovažuje za dôchodok v pravom význame. Jeho výška nie je vopred jasná a môže sa stať, že ak v niektorom roku bude výsledkom investovania strata, sporiteľovi nebude možné vyplatiť žiadny výnos z investovania. Z týchto dôvodov sporitelia odchádzajúci do dôchodku nenájdu možnosť výberu výplaty výnosu z investovania na ponukovom liste.

Prednosťou tejto voľby je to, že finančné prostriedky patriace sporiteľovi ostávajú aj naďalej na jeho osobnom dôchodkovom účte v DSS. Ich jediným majiteľom je sporiteľ a v prípade smrti sa dedí celý zostatok na tomto účte.

Žiadať možno kedykoľvek

Sporitelia, ktorí už majú nárok na výplatu dôchodku z druhého piliera, môžu kedykoľvek požiadať o vystavenie ponukového listu. Sporiteľom ich zasiela Sociálna poisťovňa, ktorá prevádzkuje elektronický systém párovania ponúk jednotlivých komerčných poisťovní a požiadaviek sporiteľov. Každý ponukový list má obmedzenú platnosť, a ak si sporiteľ nestihne vybrať do 30 dní, ponuky prestávajú platiť.

Pri každom požiadaní o zaslanie ponukového listu je DSS povinná previesť existujúce finančné prostriedky sporiteľa na samostatný účet. Znamená to, že vystavením ponukového listu sa sporiteľ zbavuje možnosti zhodnocovať svoje úspory. Ak by teda niekto teoreticky každých 30 dní žiadal o vystavenie nového ponukového listu, jeho úspory by nezarobili nič.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Dôchodková realita

Švajčiarske dôchodky

Zostať alebo vystúpiť?

Ako sa rozhodnúť?

Programový výber vs. dočasný dôchodok

"Garantovaný" výnos

Budúcnosť máte vo svojich rukách

Časté zásahy deformujú druhý pilier

Naplánujte si dôchodok

Dôchodková matematika

Ako sa budú krátiť dôchodky?