-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

ESG informácia


Informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej len „Nariadenie“):

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK s.r.o. ako samostatný finančný agent v súčasnosti neaplikuje vlastnú politiku týkajúcu sa začleňovania rizík ohrozujúcich udržateľnosť a v rámci poskytovania finančných služieb v súvislosti s investičnými produktami založenými na poistení a dôchodkovými produktami nezohľadňuje nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti.

Vzhľadom k uvedenému nie sú ani v politike odmeňovania spoločnosti PARTNERS GROUP SK s.r.o. a jej podriadených finančných agentov tieto riziká ohrozujúce udržateľnosť zohľadňované.

Naša spoločnosť nie je ľahostajná k možným nepriaznivým vplyvom investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti, avšak dôvod, pre ktorý tieto riziká v rámci výkonu činností finančného sprostredkovania aktuálne nezohľadňujeme, je ten, že pred nadobudnutím účinnosti Nariadenia neboli finančné inštitúcie, ktorých investičné a dôchodkové produkty sprostredkúvame, povinné sprístupňovať nám informácie, či a v akom rozsahu vykonávajú náležitú starostlivosť vo vzťahu k hlavným nepriaznivým vplyvom na udržateľnosť, resp. klasifikovať dotknuté finančné produkty z tohto pohľadu. Na základe povinnosti stanovenej Nariadením účastníkom finančného trhu zverejňovať tieto informácie, bude aj naša spoločnosť ako samostatný finančný agent vykonávajúci finančné sprostredkovanie v budúcnosti spôsobilá faktory udržateľnosti do svojej politiky zahrnúť a v rámci poskytovania finančných služieb vo vzťahu k dotknutým produktom posudzovať vplyv rizík ohrozujúcich udržateľnosť.

Finančné inštitúcie, s ktorými naša spoločnosť spolupracuje, sú uvedené v sekcii „O spoločnosti -> Obchodní partneri“. V súlade s Nariadením budú informácie o udržateľnosti v sektore finančných služieb, týkajúce sa investičných produktov založených na poistení a/alebo vybraných dôchodkových produktov týchto inštitúcií, dostupné na webových sídlach jednotlivých finančných inštitúcií.