-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Zmeny v poistení na základe zákonných úprav


01.02.2019

Ku koncu roka 2018 došlo k rozsiahlej úprave Občianskeho zákonníka, ktorá sa dotkla aj oblasti poisťovníctva. Veľkou zmenou je aj zákon č. 213/2018, ktorým bola zavedená daň z neživotného poistenia. V nasledujúcom súhrne vám prinášame informácie o najdôležitejších zmenách.

  1. Prvou je oblasť likvidácie poistného plnenia. V prípade zamietnutia plnenia, alebo jeho krátenia, je poistiteľ povinný uviesť dôvod neplnenia, alebo zníženia plnenia. Tento dôvod bez zistenia nových skutočností nemôže dodatočne meniť ani upravovať. Novela ukladá poistiteľovi povinnosť vyplatiť počas trvania poistnej zmluvy plné plnenie aj v prípade, že poistné nebolo riadne a včas zaplatené.
  1. Novela sa dotkla aj povinnosti informovať vás o zmene výšky poistného. Ukladá povinnosť vás informovať 10 týždňov pred uplynutím poistného obdobia o prípadnej novej výške poistného. Vprípade, ak poisťovateľ neoznámi výšku upraveného poistného najneskôr 10 týždňov pred výročím zmluvy, máte nárok na vypovedanie zmluvy ku koncu poistného obdobia bez ohľadu na dodržanie 6-týždňovej lehoty. Tak budete o zmene poistného informovaný v dostatočnom predstihu a budete mať možnosť v prípade nesúhlasu s upraveným poistným zmluvu vypovedať. Poisťovne a finanční sprostredkovatelia sa musia pripraviť na nové lehoty v súvislosti s predvýročným procesom.
  1. Jednou z hlavných úprav je zmena prístupu k neplateniu poistného. Zákon ruší doteraz akceptovanú možnosť 6-mesačného dlžného poistného. Poistenie zanikne z dôvodu neplatenia poistného v prípade, ak neuhradíte poistné za ďalšie poistné obdobie najneskôr do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. V prípade zasielania výzvy musí poisťovateľ výzvu doručiť do jedného mesiaca od splatnosti poistného. Ak bola zaslaná výzva, poistenie sa ukončí, ak poistné nebolo zaplatené do mesiaca od doručenia výzvy. Poisťovňa má nárok na poistné do zániku poistenia. Toto poistné sa na základe novely určí z poistného za posledné poistné obdobie, v ktorom bolo riadne platené poistné.

„Jednotlivé poisťovne promptne zapracovali novú zákonnú úpravu. Pripravili nové postupy a lehoty do upomienkovacích a informačných procesov voči klientom a implementovali nové procesy pri uplatňovaní si prípadných nárokov pri likvidácii poistného plnenia,“ uvádza Miriam Wagnerová, produktová manažérka PARTNERS GROUP SK.

Novinkou v neživotnom poistení je od 1. 1. 2019 daň s jednotnou sadzbou 8 %. Tá sa dotkne všetkých produktov neživotného poistenia s výnimkou PZP. Daň budú odvádzať do štátneho rozpočtu poisťovne a v plnej miere nahrádza 8-percentný odvod z neživotného poistenia, ktorý poisťovne doteraz platili. Zavedeniu dane predchádzala kritika zo strany poisťovní, ktoré poukazovali napríklad na zvýšené náklady pri aplikácii zmien a tiež na fakt, že daň bude na rozdiel od odvodu potrebné platiť aj z poistných zmlúv uzatvorených v minulosti, pri ktorých však boli ceny vypočítané bez dane. Pôvodným návrhom Ministerstva financií SR bolo zdaniť aj životné poistky, po kritike však od zámeru upustilo.

„U ľudí, ktorí majú uzatvorené poistky, s vysokou pravdepodobnosťou dôjde k navýšeniu poistného, keďže je málo pravdepodobné, že poisťovne budú zvýšený náklad vo forme novej dane platiť výlučne zo svojho zisku. Či to bude presne o 8 %, je zatiaľ otázne. Čisto teoreticky áno, pokiaľ by poisťovne celý zvýšený náklad prenášali na klienta, tak hovoríme o navýšení poistného o 8 %. V praxi si však každá poisťovňa môže voliť vlastný prístup,“ hovorí Maroš Ovčarik z portálu Finančný kompas.