-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Zmeny v „AMUNDI naivnom portfóliu“ – pomaly, pomaličky...


08.01.2018

Po 10 rokoch pozitívneho vývoja na týchto trhoch situácia dozrela ku zmene. Trh zaznamenal masívne zúženie kreditných spreadov (rizikových prirážok) a otočenie cyklu základných sadzieb k rastu v USA. V súčasnosti má pomaličky zmysel prehodnotiť existujúce a nastaviť nové portfóliá

Už niekoľko rokov sa ako možnosť investovať peniaze na strednodobý horizont 5 a viac rokov skloňuje tzv. „naivné portfólio“, zložené zo štyroch flexibilných dlhopisových fondov. Tieto fondy investujú do pestrej palety skôr rizikovejších dlhopisov, teda s vyšším potenciálom výnosu. V takom prípade je kľúčová diverzifikácia rizika medzi stovky, resp. tisíce rôznych dlhopisov z celého sveta, dôkladne zanalyzovaných skúsenými portfólio manažérmi a ich analytikmi.

V prípade „naivného portfólia“ v pôvodnom zložení išlo štandardne o portfólio fondov:

  • 25 % Euro Strategic Bond (ESB) – flexibilná stratégia na dlhopisy v EUR
  • 25 % Strategic Income (SI) – flexibilná stratégia na dlhopisy v USD
  • 25 % Global High Yield (GHY) – široké portfólio dlhopisov s vysokým výnosom z celého sveta
  • 25 % Emerging Markets Bond (EMB) – široké portfólio dlhopisov z rozvíjajúcich sa trhov

Po 10 rokoch pozitívneho vývoja na týchto trhoch situácia dozrela ku zmene. Trh zaznamenal masívne zúženie kreditných spreadov (rizikových prirážok) a otočenie cyklu základných sadzieb k rastu v USA. A v strednodobom horizonte do 2-3 rokov sa to isté očakáva aj v Európe. Amundi má strednodobo negatívny výhľad na aktuálne ocenenie high yield trhu, najmä v USA.

V súčasnosti má pomaličky zmysel prehodnotiť existujúce a nastaviť nové portfóliá nasledujúco:

Variant č. 1 = pre začiatočníkov => zjednodušenie a skonzervatívnenie.

Koncept „kúp a zabudni“ vďaka vysoko flexibilným fondom.

33,3 % Strategic Income (môže byť menovo zaistená trieda EUR hedged)
33,3 % Euro Strategic Bond
33,4 % Absolute Return Multi Strategy (ARMS) – fond s absolútnym výnosom na investičný horizont 3 a viac rokov, ktorého cieľom je dosiahnuť v tomto horizonte kladný výnos za každej trhovej situácie

Variant č. 2 = pre skúsenejších => skonzervatívnenie, viac flexibility, realizácia profitu na najdrahšie časti portfólia s najmenšou flexibilitou fondu (trhy high yield). Zostáva však myšlienka na participácii na najvýnosnejšie časti súčasného dlhopisového trhu (na emerging markets, čiže rozvíjajúce sa trhy).

25 % Strategic Income
25 % Euro Strategic Bond
25 % Emerging Market Bonds
25 % Absolute Return Multi Strategy

Výsledkom takejto zmeny bude:
• zníži sa durácia, zvýši sa kreditná kvalita (rating dlhopisov), zníži sa výnos (pozri tabuľku na konci)
• zvýši sa flexibilita štruktúry (a jej životnosť)
• zvýši sa diverzifikácia
• zachová sa „naivita“ v zmysle, že nepreferujeme „viac“ žiaden konkrétny región
• odpredá sa fond, ktorý ako jediný nie je medzi Focus fondmi
• zníži sa expozícia na trh, kde má Amundi najviac negatívny výhľad (US a EU high yield)
• SI + ESB sú Focus fondy a na EMB má skupina stále pozitívny výhľad. ESB sám presunul cca 40 % portfólia na Emerging Markets, teda aj vo variante „začiatočníckom“ táto myšlienka zostáva zachovaná

Všetky uvedené zmeny sú námetom na diskusiu. Negatívny výhľad v tomto prípade neznamená, že dôjde automaticky k veľkým poklesom, ale že danú triedu aktív už považujeme za menej atraktívnu ako v minulosti. Ide teda skôr o postupné prispôsobenie vašich portfólií podľa výhľadov najväčšieho správcu aktív v Európe – spoločnosti Amundi.

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

TENTO DOKUMENT MÁ LEN INFORMATÍVNU POVAHU, NEPREDSTAVUJE PROSPEKT, ŠTATÚT, PONUKU, INVESTIČNÉ ODPORÚČANIA ANI INÚ INVESTIČNÉ SLUŽBU.
Uvedené informácie nepredstavujú ponuku podľa § 1732, ani verejnú ponuku podľa § 1780 Občanského zákonníku, poradenstvo, investičné odporúčania ani analýzu investičných príležitostí a nezohľadňujú individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných znalostí a skúseností v oblasti investícií, či dokonca jeho finančnú situáciu, investičné ciele alebo vzťah k riziku. Predmetné oznámenie nepredstavuje zvláštne informácie o poskytovateľovi investičných služieb, jeho poskytovaných službách, ochrane majetku zákazníka, rizikách a pod. Podľa príslušných právnych predpisov. Tieto informácie sú dostupné v materiáli Informácie pre zákazníkov pre príslušnú investičnú službu alebo produkt.
Predchádzajúca ani očakávaná budúca výkonnosť nezaručuje skutočnú výkonnosť v budúcom období. Pred investíciou by klient mal vykonať vlastnú analýzu rizík z hľadiska právnych, daňových a účtovných konsekvencií, bez toho, aby sa výlučne spoliehali na informácie v tomto dokumente. Hodnota investície a príjem z nej môže stúpať i klesať a nie je zaručená návratnosť investovanej čiastky. Výnos u cudzomenových investičných nástrojov môže kolísať v dôsledku výkyvov menového kurzu. Zdanenie závisí vždy na osobných pomeroch zákazníka a môže sa meniť. Najmä v prípade zahraničných fondov, sa zoznámte s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami a daňovými dôsledkami a s manažérskymi pravidlami a s Podmienkami pre SR. V prípade záujmu o poskytnutie služby investičného poradenstva alebo odporúčania alebo pre poradenstvo v otázkach daňových a právnych sa obráťte na profesionálneho poradcu.
Spoločnosť Acram ani jej materská spoločnosť Amundi neprijímajú žiadnu priamu ani nepriamu zodpovednosť, ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku použitia informácií uvedených v tomto materiáli. Na tento dokument ako taký by sa nemalo byť spoliehané a nemal by slúžiť namiesto nezávislého úsudku a uvedené spoločnosti nie je možné volať akýmkoľvek spôsobom k zodpovednosti za akékoľvek rozhodnutie alebo za akúkoľvek investíciu urobenú na základe informácií uvedených v tomto materiáli. Informácie uvedené v tomto materiáli nebudú kopírované, reprodukované, upravované, prekladané alebo rozširované medzi tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu, ani medzi subjektmi v akejkoľvek krajine alebo jurisdikcii, ktoré by vyžadovali registráciu spoločnosti Acram alebo Amundi alebo ich produktov v tejto jurisdikcii, alebo v ktorých by mohla byť považovaná za nezákonnú. Tento materiál nebol schválené regulátorom finančného trhu. Tieto materiály nie sú určené americkým osobám a nie sú zamýšľané pre zoznámenie alebo použitie akoukoľvek osobou, či už sa jedná o kvalifikovaného investora, alebo nie, z akejkoľvek krajiny alebo jurisdikcie, ktorých zákony alebo predpisy by takéto oznámenie alebo použitie zakazovali.
Úplné názvy podielových fondov, detailný prehľad výkonnosti, informácie o rizikách a ďalšie informácie o podmienkach investovania v slovenskom jazyku, prípadne v anglickom jazyku, štatúty a prospekty fondov, oznámenie kľúčových informácií, aktuálne znenie obchodných podmienok, Informácií pre zákazníkov a cenníky Vami zvoleného produktu, sú zverejnené na www.pioneerinvestments.sk alebo www.amundi.sk, a môžete ich bezplatne získať v sídle spoločnosti Acram, či na bezplatnej linke Klientskeho centra Amundi v SR 800 300 111, infosk@pioneerinvestments.com.
Tento dokument je vlastníctvom spoločnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., Spoločnosti skupiny Amundi (alebo len "Acram").
Dátum uverejnenia: 4. 1. 2018