-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Zmeny, ktoré pocítime (nielen) v peňaženkách


04.05.2020

Nová vláda predstavila základný dokument, z ktorého by mala vychádzať jej politika v nasledujúcom volebnom období. Ktoré z avizovaných zámerov pocítime aj v peňaženkách?

Programové vyhlásenie vlády, ktoré načrtáva zámery zmien v nasledujúcich štyroch rokoch, zaberá 121 strán. Kto však z nich bude chcieť vyčítať konkrétnejšie zmeny, na ktoré sa treba pripraviť, bude musieť čítať viac medzi riadkami.

Dane? Niektoré pôjdu aj nahor

Formulácia programového vyhlásenia vlády dáva tušiť, že so znižovaním daní sa nová vláda nebude ponáhľať. „Vláda SR vytvorí predpoklady na zastavenie rastu daňovo-odvodového zaťaženia,“ uvádza sa v dokumente. Jedna z ciest by mohla byť návrat k rovnej dani. To, že takáto možnosť je  len teoretická, možno vyčítať z použitej formulácie – vláda ju bude „zvažovať“, nie „presadzovať“. To neplatí o nepriamych daniach, v ktorých sú plány formulované jednoznačnejšie: „Budeme podporovať zvýšenie majetkových daní z nehnuteľností, kompenzované znížením daňovo-odvodového zaťaženia nízkopríjmových skupín obyvateľstva, vrátane posilnenia odpočítateľnej položky pre nízkopríjmových.“

Do výdavkov bežných domácností má šancu prehovoriť aj zmena v cenách energií, ktoré sú v súčasnosti regulované. Prioritou novej vládnej koalície sa má stať deregulácia cien a rozvoj konkurenčného prostredia. Preferenciou vlády sa majú stať „rozpočtovo menej náročné nástroje podpory obnoviteľných zdrojov energie“.

Dôchodky čakajú veľké zmeny

Spomedzi avizovaných opatrení v ekonomickej oblasti obsahuje programové vyhlásenie najdetailnejší opis zmien v oblasti sociálneho zabezpečenia. Sporenie na dôchodok v druhom pilieri by aj naďalej malo ostať na rozhodnutí každého sporiteľa, zmeniť by sa však mal spôsob jeho zapojenia. Zámerom vlády bude zaviesť „automatický vstup do druhého piliera pre poistencov do 35 rokov s možnosťou participácie len v prvom pilieri, ak sa tak poistenec aktívne rozhodne“. V praxi to bude znamenať, že sporiť na dôchodok si povinne začne každý mladý človek, a kým dovŕši zákonom definovaný vek, bude sa môcť rozhodnúť, či v dvojpilierovom penzijnom systéme ostane alebo bude platiť odvody len do Sociálnej poisťovne.

Vláda premiéra Igora Matoviča pravdepodobne zruší aj ústavný zákon, ktorý stanovil strop pre dôchodkový vek. Takýto zámer nie je síce v hlavnom programovom dokumente nového kabinetu nikde explicitne definovaný, vyčítať ho však možno zo zámeru zvýšiť dlhodobú udržateľnosť priebežne financovaného prvého piliera, najmä vzhľadom na demografický vývoj. V druhom pilieri budú pravdepodobne prehodnocované aj existujúce pravidlá investovania. Tie kritizovala aj nedávna nezávislá štúdia, v ktorej druhý pilier zaostáva pri zhodnocovaní dôchodkových úspor za podobnými penzijnými systémami vo vyspelých krajinách.

Dlhodobé úspory, ktoré druhý pilier akumuluje, by sa mohli stať aj jedným zo zdrojov financovania bytovej výstavby. Vláda chce presadzovať, aby dôchodkové správcovské spoločnosti mohli investovať aj do fondov, ktoré budú financovať výstavbu nájomných bytov. Prakticky nulový záujem sporiteľov o platenie dobrovoľných príspevkov chce nový kabinet oživiť ich opätovným daňovým zvýhodnením. Pri rozhodovaní o zmenách v dôchodkovej politike by politikom mala radiť nová komisia, ktorá „poskytne nezávislý, odborný a ucelený pohľad na stav dôchodkového systému na Slovensku a sformuluje odporúčania pre jeho úpravu“. Realitou by sa mohol stať projekt tzv. oranžovej obálky, vďaka ktorému by ľudia mohli získať informáciu o predpokladanej výške dôchodku zo všetkých troch penzijných pilierov.