-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Vianočný test: Ako rozumiete financiám?


07.01.2020

S peniazmi pracujeme každý deň, no to ešte neznamená, že napriek tejto rutine im aj skutočne rozumieme. Vyskúšajte si náš vianočný test a zistite, či to platí aj o vás.

Test pozostáva z desiatich otázok, pri každej z nich máte na výber z troch možných odpovedí. Len jedna z nich je však správna.

 1. Akým finančným produktom je povolené prečerpanie na bežnom účte?
  a) spotrebiteľským úverom,
  b) bezúročnou krátkodobou pôžičkou,
  c) finančnou zmenkou, ktorej vyplatenie je povinnosťou majiteľa bežného účtu.
 1. Podľa ktorého ukazovateľa možno objektívne porovnať rozličné úverové produkty?
  a) podľa celkového preplatenia, teda rozdielu medzi sumou, ktorú si požičiame, a celkovou sumou, ktorú sme banke povinní zaplatiť,
  b) podľa výšky pravidelnej, spravidla mesačnej splátky,
  c) podľa ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN), pretože tá predstavuje celkové náklady spojené s úverom.
 1. S bankou podpíšete zmluvu o úvere, ktorý je úročený 15 % p. a. a za jeho poskytnutie zaplatíte banke poplatok 2 % zo sumy úveru. Akú sumu celkovo zaplatíte banke, keď si za týchto podmienok požičiate na rok 10 000 eur?
  a) úrok 1 500 eur, znížený o 2 % z tejto sumy, teda 1 470 eur,
  b) úrok 1 500 eur, poplatok 200 eur a sumu úveru, celkovo 11 700 eur,
  c) požičanú sumu 10 000 eur, zníženú o 2 % poplatok a z nej 15 % úrok, celkovo teda 11 270 eur.
 1. Chcete na tri roky investovať 10 000 eur. Ktorá z nasledujúcich investícií je pre vás najrizikovejšia?
  a) termínovaný vklad v banke,
  b) nízkonákladový verejne obchodovateľný fond (ETF), ktorý kopíruje akciový index S&P 500,
  c) fond peňažného trhu.
 1. Akú podmienku musíte splniť, ak chcete prestúpiť z jedného fondu do iného, ktorý vaša dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) spravuje?
  a) zmenu fondu je možné urobiť bezplatne, ak od poslednej takejto zmeny uplynulo najmenej 12 mesiacov, inak je zmena spoplatnená,
  b) zmenu fondu je možné nahlásiť DSS kedykoľvek do konca septembra, vaše úspory budú presunuté k začiatku nasledujúceho kalendárneho roka,
  c) zmeniť fond môžete v rámci jednej DSS kedykoľvek, takáto zmena je vždy bezplatná.
 1. Akým spôsobom sú garantované úspory v indexových dôchodkových fondoch v druhom pilieri?
  a) na indexové dôchodkové fondy sa nevzťahuje žiadna explicitná garancia zo strany DSS,
  b) desaťročný výnos v indexových fondoch musí byť na konci každého kalendárneho roka minimálne 0 %, inak musí DSS z vlastných zdrojov doplatiť stratu sporiteľa,
  c) garancia nezáporného výnosu sa vzťahuje len na tie indexové fondy, ktoré investujú výlučne do zákonom definovaných cenných papierov, predovšetkým bezpečných štátnych dlhopisov.
 1. Ktorý poplatok má pri dlhodobom investovaní do podielových fondov najväčší vplyv na dosiahnutý výnos?
  a) vstupný poplatok, pretože ten najvýraznejšie znižuje sumu, ktorá sa bude zhodnocovať najdlhšie,
  b) priebežne platený poplatok, ktorý si správcovská spoločnosť strháva na pravidelnej (spravidla mesačnej) báze,
  c) vstupný poplatok v kombinácii s výstupným poplatkom, pretože výška druhého z nich závisí od celkového zhodnotenia investície.
 1. Zo získaného výnosu nemusíte platiť žiadne dane, ak investujete do
  a) cenných papierov (akcií, ETF), s ktorými sa na burze obchoduje a čas medzi ich nadobudnutím a predajom je dlhší ako jeden rok,
  b) štátnych dlhopisov, emitovaných členským štátom Európskej únie,
  c) podielových fondov, bez ohľadu na ich zameranie.
 1. Aký je vzťah medzi ratingom dlhopisov a výnosov z nich?
  a) vysoký rating zvyšuje pravdepodobnosť dosiahnutia vyššieho zhodnotenia,
  b) vyšší rating znamená vyššiu dôveryhodnosť subjektu, ktorý dlhopis vydal, a teda nižší výnos,
  c) rating spoločnosti je dôležitý len pre tých, ktorí investujú do jej akcií, nie do dlhopisov.
 1. Ponúkať svoje dlhopisy ako investíciu môže firma, ktorá
  a) preukáže dostatok vlastných zdrojov, ktoré môžu byť použité na výplatu dlhopisov v prípade platobnej neschopnosti,
  b) získa predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska,
  c) nemusí mať žiadny súhlas regulátora, ani dostatok vlastných finančných zdrojov.

 

Správne odpovede:

1a, 2c, 3b, 4b, 5c, 6a, 7b, 8a, 9b, 10c

 

Vyhodnotenie testu

Za každú správnu odpoveď si pripočítajte 1 bod, za nesprávnu odpoveď 0 bodov.

10 – 9 bodov: Vaše znalosti sveta financií sú vynikajúce. Máte výborný prehľad a rozumiete súvislostiam, ktoré by mal chápať každý dobrý hospodár a investor. Gratulujeme!

8 – 7 bodov: Dosiahli ste veľmi dobrý výsledok. Možno ste prehliadli rafinovanosť niektorých odpovedí alebo vám niektorá otázka jednoducho nesadla. Určite však nemáte dôvod byť so svojím výsledkom nespokojní.

6 – 4 body: Váš výsledok je síce len priemerný, no skúste sa pozrieť na svoje chybné odpovede. Tie môžu odhaliť tú oblasť, v ktorej by ste mali ísť do väčšej hĺbky.

Menej ako 4 body:  Svojimi znalosťami sveta financií možno na nikoho dojem neurobíte, no ak to chcete zmeniť, určite to dokážete. Začať môžete napríklad pravidelným čítaním Partners News.