-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Veľký novoročný test: Ako dobre rozumiete investovaniu?


28.12.2018

Ak neviete, ako sa postarať o svoje peniaze, vaše peniaze si nájdu cestu k tým, ktorí to vedia. Do ktorej skupiny ľudí patríte? Otestujte si vedomosti z oblasti investovania v našom novoročnom teste.

Ak neviete, ako sa postarať o svoje peniaze, vaše peniaze si nájdu cestu k tým, ktorí to vedia. Do ktorej skupiny ľudí patríte? Otestujte si vedomosti z oblasti investovania v našom novoročnom teste.

Test má 10 otázok, každá ponúka tri možné odpovede. Správna je len jedna z nich a vo výslednom hodnotení si za ňu pripočítajte jeden bod, za nesprávne nulu.


1. Aký cieľ zvyčajne sledujú konzervatívne investície?
a) Maximálny výnos pri minimálnom riziku.
b) Ochranu investovaných peňazí pred poklesmi na finančných trhoch.
c) Udržanie reálnej hodnoty investovaných prostriedkov.

2. Fond ABC zarobil v minulom roku vyšší výnos ako fond XYZ. Ktoré tvrdenie je na základe tohto faktu pravdivé?
a) Manažér fondu ABC je väčší profesionál ako správca fondu XYZ.
b) Porovnávanie výnosov na základe výsledku jedného roka nemá žiadnu výpovednú hodnotu.
c) Fond ABC dosiahne lepší výsledok aj v nasledujúcom roku, je preto pre investorov optimálnou voľbou.

3. Rozloženie investícií do dvoch (alebo viacerých) fondov vždy znižuje riziko. Je toto tvrdenie pravdivé?
a) Áno, pretože ide o definíciu diverzifikácie – rozloženia investovaných peňazí do viacerých investícií. 
b) Áno, ale len vtedy, keď ide o fondy spravované dvoma rôznymi správcami, pretože to znižuje riziko zlyhania jedného z nich.
c) Nie, diverzifikácia má zmysel len vtedy, ak sú splnené aj ďalšie podmienky, najmä nízka korelácia medzi jednotlivými fondmi.

4. Ktorej investícii je najviac podobné investovanie do tzv. ETF?
a) Akciám, pretože tieto investície sú verejne obchodované na burze a možno ich kupovať a predávať rovnako ako akcie.
b) Dlhopisom, pretože investovanie do ETF zabezpečuje pravidelnú výplatu výnosu (kupónu).
c) Podielovým fondom, pretože ich oceňovanie je realizované správcom ETF každý pracovný deň.

5. Ak akciové trhy v tomto roku klesli, aký bude ich pravdepodobný vývoj v budúcom roku?
a) Ceny akcií pôjdu pravdepodobne nahor, pretože pokles v jednom roku zvyšuje pravdepodobnosť nárastu v budúcom.
b) Medzi vývojom cien akcií, resp. akciových indexov v dvoch po sebe idúcich rokoch neexistuje žiadna štatisticky významná väzba.
c) Pokles bude pravdepodobne pokračovať v nasledujúcom roku, pretože trhy odzrkadľujú pesimizmus investorov.

6. Do akcií by mali investovať aj konzervatívni investori, ktorí preferujú nízkorizikové investície. Je toto tvrdenie pravdivé?
a) Áno, pridanie akcií do konzervatívneho dlhopisového portfólia môže zvýšiť celkový výnos a súčasne znížiť výkyvy v hodnote portfólia.
b) Určite nie – akcie sú rizikovou triedou aktív, ich pridaním do portfólia by automaticky stúpla aj jeho rizikovosť.
c) Nie, pretože akcie nepatria medzi konzervatívne finančné nástroje.

7. S ktorým finančným nástrojom je spojený termín durácia?
a) Finančné deriváty, najmä opčné kontrakty.
b) Dlhopisy.
c) Dividendové akcie.

8. Čo vyjadruje durácia?
a) Citlivosť ceny dlhových cenných papierov (dlhopisov) na zmeny úrokových sadzieb.
b) Časové obdobie do úplného splatenia dlhopisov.
c) Priemernú lehotu splatnosti verejne obchodovaných fondov (ETF).

9. Ktoré faktory majú vplyv na vývoj cien dlhopisov?
a) Výška deficitu štátneho rozpočtu a úrokových sadzieb, ktoré určuje Národná banka Slovenska.
b) Vývoj ekonomiky, predovšetkým hrubého domáceho produktu.
c) Vývoj úrokových sadzieb a bonita emitenta – subjektu, ktorý dlhopisy vydal.

10. Sú investície do firemných dlhopisov vždy bezpečnou investíciou?
a) Áno, sú, pretože na rozdiel od akcií alebo podielových fondov sú investície do firemných dlhopisov chránené Fondom ochrany vkladov.
b) Nie, nie sú. Hodnota dlhopisov môže aj klesať a investori čelia aj riziku neschopnosti emitenta vyplatiť svoje záväzky.
c) Nie sú, pretože vydávanie dlhopisov nepodlieha regulácii zo strany NBS a dlhopisy preto môže vydávať akákoľvek firma, čo zvyšuje riziko podvodu.

 

Správne odpovede: 1c, 2b, 3c, 4a, 5b, 6a, 7b, 8a, 9c, 10b

VYHODNOTENIE:

10 – 9 bodov: Vynikajúci výsledok vás jednoznačne zaraďuje medzi tých, ktorí svojim peniazom skutočne rozumejú a investovanie neberú len ako hru náhody. Vo
svete financií máte nadštandardný prehľad, rozumiete aj odbornejšej terminológii a najmä súvislostiam, ktoré by mali investori chápať. Gratulujeme!

8 – 7 bodov: Váš výsledok je veľmi dobrý. I keď ste nedosiahli plný počet bodov, je možné, že ste sa dali nachytať na dôveryhodnosti niektorých nesprávnych odpovedí.
So svojou úrovňou vedomostí však určite nemáte dôvod byť nespokojní.

6 – 4 body: Priemerný výsledok, ktorý by vás však nemal odradiť od ďalšieho dopĺňania si svojich vedomostí v oblasti investovania. Je možné, že niektorá oblasť otázok
vám jednoducho nesadla. 

Menej ako 4 body: Slabý výsledok testu nikomu náladu neurobí, ale záleží len na vás, či úroveň svojich vedomostí zvýšite, alebo nie. Pravidelné sledovanie Partners News
by určite bolo krokom správnym smerom.