-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Pokračujeme vo zvyšovaní finančnej gramotnosti seniorov


19.10.2016

Nadácia PARTNERS aj v akademickom roku 2016/2017 pokračuje v úspešnom projekte zvyšovania finančnej gramotnosti seniorov prostredníctvom študijného programu realizovaného v spolupráci s Univerzitou tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline.

Nadácia PARTNERS aj v akademickom roku 2016/2017 pokračuje v úspešnom projekte zvyšovania finančnej gramotnosti seniorov prostredníctvom študijného programu realizovaného v spolupráci s Univerzitou tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline.

Seniori patria dlhodobo k skupinám obyvateľstva s najväčšími rezervami v oblasti hospodárenia s financiami. Nedostatočná úroveň finančnej gramotnosti má pritom v mnohých prípadoch za následok uskutočnenie nesprávnych rozhodnutí, ktoré môžu negatívne ovplyvniť kvalitu života na dôchodku. Nadácia PARTNERS preto aj v akademickom roku 2016/2017 pokračuje v úspešnom projekte zvyšovania finančnej gramotnosti seniorov prostredníctvom študijného programu realizovaného v spolupráci s Univerzitou tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len U3V UNIZA). Slávnostné otvorenie aktuálneho akademického roka sa uskutočnilo dňa 26. 9. 2016 priamo v areáli Žilinskej univerzity.

Pre študentov je v tomto akademickom roku pripravený inovovaný výučbový modul s názvom Finančná gramotnosť pre život. Okrem základov finančnej gramotnosti sa bude séria prednášok venovať aj finančnému trhu a jeho fungovaniu či charakteristikám rôznych finančných produktov. Prednášajúci tiež poskytnú množstvo príkladov z praxe a užitočných rád, ktoré sa určite uplatnia aj v bežnom živote. Informácie získané v priebehu jednoročného štúdia môžu seniorom pomôcť nielen pri vlastnom rozhodovaní sa v oblasti financií, ale aj v ich bezprostrednom okolí formou šírenia získaných informácií vo svojich rodinách, medzi priateľmi a vo svojej komunite.

PLÁN VÝUČBY NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

Zimný semester – 20 hod.

·        Finančná gramotnosť a peniaze – vývoj a funkcia peňazí, história slovenských peňazí, peňažný trh, dopyt po peniazoch, ponuka peňazí, menová sústava, platobný styk

·        Finančný trh a finančné plánovanie – typy finančného trhu, burza, inštitúcie finančného trhu, ceny produktov na finančnom trhu, ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu

·        Banková sústava a bankové produkty – banková sústava na Slovenskom trhu, história bankovej sústavy SR, charakteristika NBS, komerčné banky, druhy bankových činností, riadenie aktív a pasív, druhy bankových operácií, ako správne vyberať bankové produkty; Internet banking, mobilné bankovníctvo, platenie bezkontaktnou kartou, kreditné karty, ochranné prvky platobných kariet, SMS notifikácie

·        Dôchodok - definícia dôchodku a základné zákonné  podmienky na vznik nároku na starobný dôchodok, dôchodkový systém štátu, sporenie na dôchodok prostredníctvom nástrojov na finančnom trhu

·        Úvery a pôžičky – Inštitúcie poskytujúce úvery a pôžičky, ako postupovať pri výbere, formy krátkodobých úverov, formy dlhodobých úverov, porovnanie niektorých typov úverov, rozpoznať dobrý a zlý úver, nebezpečenstvo úverov; Pôžičkoví podvodníci, pozor na nesplácanie pôžičiek – riziko exekúcie

 

Letný semester – 20 hod.

·        Sporenie – čo je sporenie a aký je jeho význam, formy sporenia, kde a ako môžem sporiť, výhody a nevýhody sporiacich produktov, kde hľadať odbornú finančnú pomoc

·        Investovanie – Investovanie a jeho zásady, investičný trojuholník, cenné papiere, riziká investovania

·        Poistenie – čo je poistenie, prečo sa poistiť, čo treba a čo nie je potrebné poistiť, poistenie dobrovoľné a povinné, poistenie osôb a majetku, životné a neživotné poistenie, pravidlá správneho poistenia

·        Dôchodkový systém štátu – dôchodkové doplnkové poistenie, základné princípy a filozofia DDP, história a súčasnosť, porovnanie DDP u nás a v zahraničí; Informácie o tom, kde môže človek získať informácie o existujúcich dávkach, príspevkoch, benefitoch

·        Daňový systém – priama daň, daň z dedičstva a z prevodu majetku, nepriame dane, daňové raje

Každý semester je ukončený hodnotením záverečnej práce, ktorú študent U3V UNIZA vypracuje na konkrétne zadanie praktickej úlohy z odprednášanej finančnej tematiky. Takto si svoje nadobudnuté vedomosti utvrdí a následne vyskúša aplikovaním do praxe. Po ukončení jednoročného štúdia je tak senior pripravený lepšie zvládať finančnú gramotnosť v reálnom živote.