-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Poistné udalosti počas pandémie


08.04.2020

Téma koronavírusu rezonuje v súčasnosti všetkými oblasťami našich životov. V neposlednom rade zasiahne či už priamo, alebo nepriamo aj naše financie a poistenie. V tomto článku sme sa zamerali na oblasť poistenia a postoja poisťovní v prípade poistných udalostí. Ako sme na tom s cestovným a so životným poistením v časoch šírenia sa nového koronavírusu?

Životné poistenie

Partnerské poisťovne spoločnosti PARTNERS GROUP SK budú pri poistnej udalosti vždy postupovať v súlade s poistnými podmienkami daného doplnkového poistenia/pripoistenia. Koronavírus (COVID-19) nemajú poisťovne vo výlukách, a teda v prípade nakazenia má klient nárok na plnenie. Vzhľadom na to, že zatiaľnie sú známe všetky následky, ktoré môže vírus spôsobiť, pôjde podľa Miriam Wagnerovej, produktovej manažérky spoločnosti, o poistné udalosti z dôvodu:

- hospitalizácie (za hospitalizáciu sa nepovažuje karanténa v štátnom zariadení, ale pobyt v nemocnici z dôvodu ochorenia),

- PN (bude plnené v prípade potvrdenia diagnózy U07.1 – potvrdená infekcia COVID-19, preventívne opatrenie karanténa nie je plnené),

- invalidity (malá pravdepodobnosť pri aktuálnej znalosti o priebehu vírusového ochorenia),

- alebo v tých najhorších prípadoch úmrtia,

- v prípade poisťovne NN aj kritickej choroby alebo následkov kritických chorôb (keďže vírus môže spôsobiť aj komplikovaný zápal pľúc).

V prípade, ak je vyhlásená epidémia a pandémia, pristúpili by poisťovne k plneniu zo vzniknutých poistných udalostí bez ohľadu na to, či ide o pandémiu alebo epidémiu vyhlásenú WHO alebo štátnymi orgánmi, keďže toto nie je vo výlukách.

Vláda Slovenskej republiky prijala viaceré opatrenia v boji proti šíreniu vírusu. Ak bude klient konať v rozpore so stanovenými štandardmi, niektorý zo zákazov poruší a následne bude u neho potvrdený koronavírus, je možné, že dôjde ku kráteniu poistného plnenia. Poisťovne majú vo VPP v rôznych obmenách článok, ktorý hovorí: „Poisťovateľ je oprávnený znížiť poistné plnenie, ak bola poistná udalosť zapríčinená protiprávnym, úmyselným, hrubo nedbanlivým konaním alebo nekonaním účastníkov poistenia.“

Cestovné poistenie

„Pred akoukoľvek cestou je v prvom rade potrebné sledovať aktuálne odporúčania zverejnené na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,“ upozorňuje Simona Soroková, špeciaistka na neživotné poistenie. „Poistenie liečebných nákladov v zahraničí sa nevzťahuje na prípady, ak poistený vedome nedodržal pokyny vydávané na zaistenie bezpečnosti osôb. Poisťovne majú právo zamietnuť plnenie, ak klient vycestuje do rizikovej krajiny po vydaní varovania, čiže po vyhlásení epidémie alebo pandémie a následne ochorie na koronavírus.“

Pri posudzovaní karantény sa poisťovne zhodujú. Keďže nejde o ochorenie, prípadné náklady s ňou spojené sa nepovažujú za liečebné náklady, a teda nie sú poistením kryté. V prípade epidémie, pandémie alebo odporúčania MZVaEZ SR necestovať do krajín postihnutých COVID-19 nevzniká nárok na poistné plnenie.

Pokiaľ ide o pobyt/zájazd v zahraničí, ktorý sa objednával cez cestovnú kanceláriu, v súlade s vyjadrením Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) by mala príslušná cestovná agentúra alebo cestovná kancelária zájazd stornovať bez zaúčtovania storno poplatku. „Klientom preto odporúčame obrátiť sa na svoju cestovnú agentúru alebo poskytovateľa služieb spojených s cestovaním a informovať sa o aktuálnej situácii,“ dodáva S. Soroková.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cestovné poistenie našich partnerov Allianz – SP, Union a  Európskej cestovnej poisťovne (ECP)

Odporúčania pred vycestovaním 

Sledujte aktuálne odporúčania zverejnené na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR). 

Poistenie liečebných nákladov počas pobytu v zahraničí 

Ak sa vycestovaný poistený klient nakazí vírusom a vzniknú mu liečebné náklady v zahraničí, prípadne ho bude treba z tohto dôvodu prepraviť/repatriovať, má nárok na poskytnutie plnenia v súlade s VPP partnerov. Výnimkou sú prípady, keď poistený vedome nedodržal pokyny vydávané na zaistenie bezpečnosti osôb.  

Ak klient vycestuje do rizikovej krajiny po vydaní varovania – vyhlásenia epidémie alebo pandémie – a  ochorie na koronavírus, má Allianz podľa VPP právo plnenie z uvedeného ochorenia zamietnuť. 

Karanténa

Vzhľadom na to, že nejde o ochorenie, prípadné náklady s ňou spojené sa nepovažujú za liečebné náklady, a teda nie sú poistením kryté.

Poistenie stornovacích poplatkov 

V prípade epidémie, pandémie alebo odporúčania MZVaEZ SR necestovať do krajín postihnutých COVID-19 nevzniká nárok na poistné plnenie.

Predĺženie poistenia 

Európska cestovná poisťovňa v súvislosti s ochorením COVID-19 ponúka pre klientov zaujímavý benefit. V prípade, že sa klientovi plánovaný pobyt v zahraničí predĺži z dôvodu karantény alebo zrušenia, prípadne preloženia plánovaného odchodu dopravného prostriedku, poskytnú klientom bezplatné predĺženie poistenia liečebných nákladov na obdobie do návratu na Slovensko. Je však dôležité mať na zreteli, že poisťovňa nezahŕňa do krytia asistenčných služieb preplatenie telefonických hovorov, ktoré sa uskutočnia s asistenčnou službou pri riešení krízových situácií pri pobyte v zahraničí.