-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

PARTNERS GROUP SK a AXA prinášajú klientom svetové riešenia


25.08.2016

Ľudia sa dožívajú čoraz vyššieho veku, no život v zdraví sa nepredlžuje rovnakým tempom. Inými slovami, budeme žiť dlhšie, ale v zhoršujúcom sa zdravotnom stave. Odpoveďou na tieto výzvy sú významné inovácie investičného životného poistenia Prestige MAX, ktoré sú dostupné nielen pre nových, ale aj pre súčasných klientov.

Ľudia sa dožívajú čoraz vyššieho veku, no život v zdraví sa nepredlžuje rovnakým tempom. Inými slovami, budeme žiť dlhšie, ale v zhoršujúcom sa zdravotnom stave. Odpoveďou na tieto výzvy sú významné inovácie investičného životného poistenia Prestige MAX, ktoré sú dostupné nielen pre nových, ale aj pre súčasných klientov.

Nové pripoistenia veľkých rizík

Klientom nie je možné prinavrátiť zdravie ani ich milovanú osobu, no je možné im zabezpečiť finančnú istotu a dôstojný život aj v ťažkých časoch bez potreby veľkých finančných kompromisov. V tejto súvislosti sa produkt Prestige MAX rozširuje o nové pripoistenia veľkých rizík.

Pripoistenie invalidity s konštantnou alebo klesajúcou poistnou sumou – poistným plnením je jednorazovo vyplatená poistná suma v prípade invalidity poistenej osoby. Pripoistenie je určené na zabezpečenie úverov, najmä hypotekárnych, prípadne pokrytie jednorazových nákladov spojených s invaliditou (napr. náklady na stavebné úpravy – bezbariérový vstup a pod.).

Pripoistenie invalidity s opakovaným mesačným plnením – je určené na pokrytie pravidelných mesačných výdavkov v prípade invalidity. Poistnou sumou môže byť rozdiel medzi náhradou príjmu od štátu a mesačnými výdavkami klienta.

Vdovský, resp. vdovecký/sirotský dôchodok – je pripoistenie pre prípad smrti s opakovanou výplatou mesačnej dávky určené na zabezpečenie pravidelného príjmu a pokrytie základných finančných potrieb rodiny po strate jej živiteľa.

Úplne nové investičné riešenia

AXA a PARTNERS GROUP SK zároveň pripravili tri nové investičné riešenia, ktoré poskytujú klientom nové možnosti tvorby rezerv na ekonomicky neaktívnu časť života:

Direct Funds  – ponúka možnosť investovať priamo do portfólií zložených z aktívne manažovaných podielových fondov od správcov AXA Investment Managers a Alliance Bernstein bez dodatočných poplatkov na strane poisťovne. Klient si volí pomer alokácie medzi AXA Small Cap – globálnym portfóliom malých a stredných spoločností, a AXA IM/AB World Funds – svetovým portfóliom veľkých spoločností kombinujúcim štyri vysoko hodnotené a oceňované podielové fondy. Súčasťou Direct Funds je aj fond AXA Selection Global Equity, ktorý sa nachádzal aj v predošlej verzii produktu.

Alpha/Beta Strategies – je investičné riešenie s použitím unikátnej expertízy spoločnosti Architas, člena AXA Group, špecialistu na alokáciu aktív a stavbu portfólií. Napĺňanie cieľa – maximalizáciu výnosu pre klienta v dlhodobom horizonte dosahuje toto plne akciové riešenie s otvorenou architektúrou kombináciou znalostí viacerých renomovaných správcov aktív (Fidelity, J. P. Morgan, Black Rock Global Funds atď.). Súčasťou stratégie je automatický lifecyclový mechanizmus, ktorý v posledných 10 rokoch života produktu zabezpečuje postupnú realokáciu smerom ku konzervatívnejšej skladbe portfólia.

Multi Asset Solution – je unikátne balansované investičné riešenie od AXA Germany. Portfólio je tvorené 10 fondmi od 10 rôznych svetových správcov podielových fondov. Pomer aktív nie je pevne určený (akcie 0 – 100 %), dynamicky sa mení podľa fázy ekonomického cyklu a situácie na finančnom trhu. Cieľom je dosahovať pozitívne zhodnotenie v každej situácii. Zloženie je v čase priebežne manažované na základe výsledkov 3-stupňovej kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy. Pôvodne nemecké portfólio je na mieru upravené a boli doň pridaní správcovia – Vanguard Group a BNP Paribas.