-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Nadácia PARTNERS Partner pri zvyšovaní finančnej gramotnosti


02.07.2013

Nadácia PARTNERS pomáha na Slovensku už šesť rokov. Jej zakladateľ, spoločnosť PARTNERS GROUP SK, patrí k lídrom na trhu finančného sprostredkovania a od svojho založenia v roku 2007 sa riadi Etickým kódexom a firemnými hodnotami, medzi ktoré patrí kvalita, profesionalita, transparentnosť, spoľahlivosť a dostupnosť.

Nadácia PARTNERS pomáha na Slovensku už šesť rokov. Jej zakladateľ, spoločnosť PARTNERS GROUP SK, patrí k lídrom na trhu finančného sprostredkovania a od svojho založenia v roku 2007 sa riadi Etickým kódexom a firemnými hodnotami, medzi ktoré patrí kvalita, profesionalita, transparentnosť, spoľahlivosť  a dostupnosť.

„Zo skúsenosti s prácou s klientmi vyplýva, že jedným z kľúčových problémov súčasnosti sú slabé vedomosti z finančnej oblasti a chýbajúci vzdelávací systém. Práve preto si Nadácia PARTNERS ako hlavnú prioritu definovala zvyšovanie finančnej gramotnosti na Slovensku,“ vysvetľuje dôvody vzniku nadácie Jana Mokráňová z Nadácie PARTNERS.

V minulom roku rozbehla nadácia projekt Deň finančnej gramotnosti, ktorý zastrešuje aktivity zamerané na zvýšenie finančnej vzdelanosti. Najprv poverila zmapovaním finančnej gramotnosti Slovákov nezávislú prieskumnú agentúru Focus. Prieskum poukázal na fakt, že priemerná finančná gramotnosť Slovákov je 62,5 %. Následne dala Nadácia možnosť otestovať si svoje vedomosti každému. V online aplikácii FQ test si môže aj dnes každý otestovať svoje FQ – finančný kvocient. Doteraz tak urobilo viac ako 15 000 Slovákov.

S cieľom vyvolať celospoločenskú diskusiu  požiadala v septembri 2012 Nadácia PARTNERS UNESCO o registráciu 8. septembra ako Medzinárodného dňa finančnej gramotnosti. Táto iniciatíva sa stretla s pozitívnym ohlasom a záujmom UNESCO a Stálej delegácie Slovenskej republiky pri UNESCO zaradiť Medzinárodný deň finančnej gramotnosti do kalendára medzinárodných dní. Iniciatívou sa bude UNESCO zaoberať na svojej 37. Generálnej konferencii v novembri 2013.

Podľa prieskumov obzvlášť rizikovými skupinami s podpriemernou finančnou gramotnosťou sú mladí ľudia a študenti a ľudia starší ako 65 rokov. Nadácia PARTNERS sa na ne zamerala vo svojich edukatívnych aktivitách.

Pre študentov stredných škôl organizuje vzdelávací cyklus Finančná akadémia. Počas niekoľkých rokov fungovania sa do nej zapojilo už viac ako 50 škôl. Za jeden školský rok ju absolvuje viac ako 600 študentov. Pozitívne reakcie dokazujú, že mladí ľudia majú záujem dozvedieť sa, ako správne pracovať s peniazmi. Zaujímavou cestou dostávajú návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu.

Aby bola oblasť financií a snaha zvyšovať svoju finančnú gramotnosť atraktívnejšia a motivujúcejšia, pripravilaNadácia PARTNERS zaujímavú súťaž pod názvom Finančný kompas. Ide o obdobu populárnych olympiád, v ktorej si študenti mohli preveriť svoje finančné vedomosti a vyhrať atraktívne ceny pre seba a svoju školu. Do súťaže sa zapojilo 4 320 študentov zo 729 stredných škôl.

Pre seniorov rozbieha v tomto roku nadácia spoluprácu s Univerzitou tretieho veku v Žiline. Cieľom je otvoriť od októbra 2013 dvojsemestrálnu sériu prednášok o finančnej gramotnosti a pomôcť tak zorientovať sa seniorom v často zložitých finančných službách a produktoch, ako aj upozorniť na možné pasce a problémy.

„V roku 2013 plánujeme naše aktivity ešte rozšíriť a verím, sa nám podarí prispieť k zvýšeniu povedomia o zodpovednom hospodárení s peniazmi,“ konštatuje na záver Jana Mokráňová.