-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

INVESTIČNÁ ABECEDA. ČO TREBA VEDIEŤ, KÝM ZAČNETE S INVESTOVANÍM


19.08.2019

Slováci začínajú čoraz viac investovať. Podľa aktuálneho prieskumu pre spoločnosť PARTNERS GROUP SK, ktorý realizovala agentúra Focus , pomaly rastie počet investujúcich Slovákov. Kým minulý rok investovalo približne 12 % Slovákov, z toho 4 % do podielových fondov, v tomto roku investuje už 18 % Slovákov. Nárast je, zdá sa, primárne spôsobený investovaním do podielových fondov (nárast na 8 %).

Investovanie je oblasť financií, ktorej bežní Slováci rozumejú asi najmenej. Možno aj preto ju nevedia zatiaľ dobre využívať. Čo treba vedieť predtým, ako sa rozhodnete investovať, ako aj ktoré základné pojmy by ste mali poznať, vysvetľuje Marek Fides, odborník na financie z PARTNERS GROUP SK.

 

Čo znamená investovať?

Investovanie je forma strednodobého a dlhodobého šetrenia a zhodnocovania vlastných peňazí. Práve pri investovaní platí viac ako inokedy, že čas sú peniaze. Dlhší časový horizont, počas ktorého sú peniaze investované, prináša, pri vhodne zvolených produktoch, najlepšie zhodnotenie peňazí na trhu. Ľudia však často nevedia, aký je rozdiel medzi sporením a investovaním. Hlavný rozdiel je v tom, kto na seba berie riziko prípadného poklesu výnosu alebo zisku z investície. Pri sporení banky bežne garantujú výšku výnosu, ale tá štandardne býva pod mierou inflácie (po odpočítaní poplatkov). „Pri investovaní môže človek dosiahnuť vyšší výnos, no preberá na seba riziko prípadných poklesov,“ vysvetlil Marek Fides. „Investovať možno do podielových fondov, do ETF alebo do rôznych špeciálnych investičných produktov. Na výber máme od garantovaných produktov, ktoré však ponúkajú minimálny výnos, až po investičné produkty, ktoré ponúkajú zaujímavé zhodnotenie, ale zároveň prenášajú na investora časť rizika.“

 

Tri základné kroky, ak chcete začať investovať

V prvom kroku je potrebné určiť si investičnú sumu, ktorá môže byť jednorazová alebo pravidelná. Pri pravidelnom investovaní je ideálne investovať aspoň 20 % z čistého mesačného príjmu, avšak investovať môžeme začať aj so sumou 50 € mesačne, dokonca i nižšou. Dôležité je začať čo najskôr a robiť to pravidelne.

Druhým krokom je stanoviť si investičný cieľ a investičný horizont, čas investovania. Podľa odborníka na svet peňazí si treba jasne stanoviť cieľ, či si chcete zabezpečiť pokojnú penziu, štúdium detí, splatiť skôr hypotéku, alebo čokoľvek, na čo chcete získané peniaze použiť. „Bez jasne definovaného cieľa investovania dochádza často k predčasným výberom investície, čo pre klienta znamená zbytočnú stratu, ak práve vtedy trhy klesajú, keďže sa v danom čase rozhoduje emocionálne a nie racionálne,“ hovorí Marek Fides. S cieľom súvisí aj stanovenie investičného horizontu, teda na aký dlhý čas plánujeme investovať. 

Následne je dôležité stanoviť si investičnú stratégiu a svoj rizikový profil. „Základom dobre zvolenej investičnej stratégie je pochopiť tzv. investičný trojuholník a jeho pravidlá. Je to vzťah medzi výnosom, rizikom a likviditou, čiže dostupnosťou peňazí,“ vysvetľuje Marek Fides. Ako doplnil, základný vzorec hovorí zároveň o našom rizikovom profile. Ak investor očakáva vyšší výnos, tak potrebuje akceptovať vyššie riziko a menšiu dostupnosť peňazí. Ak je riziko nízke, tak je nízky aj výnos.

 

Príklad: Ako sa mení suma vkladov a hodnota celkovej investície pri pravidelnej mesačnej investícii 50 € a zhodnotení 5 %.

Počet rokov: vložená suma/zhodnotená suma

10 rokov:  6 000/7 750 €

15 rokov:  9 000/13 295 €

20 rokov:  12 000/20 373 €

30 rokov: 18 000/40 935 €

40 rokov: 24 000/74 428 €

Zdroj: PARTNERS GROUP SK

 

ABECEDA ZÁKLADNÝCH POJMOV INVESTOVANIA

 • Akcia – je cenný papier, ktorý predstavuje podiel na majetku spoločnosti. Môže byť v podobe listinného cenného papiera alebo zaknihovaného cenného papiera.
 • Diverzifikácia – je technikou v rámci risk manažmentu, keď sa investor snaží znížiť riziko v portfóliu tak, že investuje do rôznych typov aktív. Rôzne typy aktív majú rôzne riziká a výnosy.
 • Dividenda – je distribúcia časti čistého zisku spoločnosti, o ktorej rozhodlo predstavenstvo a bola schválená valným zhromaždením. Dividendy sa môžu vyplácať formou hotovosti, akcií, obligácií alebo majetku. Môže sa vyplácať v rôznych intervaloch, napríklad ročne, polročne.
 • Durácia – je miera citlivosti ceny dlhopisu na zmenu úrokovej miery. Vyjadruje priemernú lehotu splatnosti portfólia, ktorý investuje do dlhových cenných papierov alebo do peňažného trhu.
 • Emitent – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vydala cenný papier s cieľom získania finančných zdrojov.
 • ETF – burzovo obchodované fondy (ETF), ktoré kopírujú vývoj indexov, komodít, dlhopisov alebo košík vybraných aktív.
 • Investičný horizont – je odporúčaný čas investovania alebo aj minimálny čas, ktorý by mal investor dodržať pre vybranú investičnú stratégiu.
 • Kapitálový trh – je súčasťou finančného trhu, tiež sa označuje ako trh dlhodobých peňazí. Nástrojmi sú dlhopisy, podielové listy, hypotekárne záložné listy a akcie.
 • Likvidita – opisuje, do akej miery dokáže byť aktívum, finančný nástroj predaný alebo nakúpený bez toho, aby výraznejšie ovplyvnil cenu na trhu.
 • Nominálna hodnota – je cena uvedená pri emisii cenného papiera. Môže sa líšiť od aktuálnej trhovej ceny.
 • Podielový fond – rozumie sa spoločný majetok podielnikov. Tento majetok je zhromaždený správcovskou spoločnosťou, ktorá vydáva podielové listy a investuje do tohto majetku. 
 • Správcovská (investičná) spoločnosť – predáva podielové listy fyzickým, ale i právnickým osobám. Povolenie na jej vznik vydáva Národná banka Slovenska.
 • Trhové riziko – súvisí s globálnym vývojom na finančných trhoch, ktoré majú bezprostredný vplyv na ceny hodnoty jednotlivých druhov aktív v portfóliu.
 • Úrokové riziko – znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien trhových úrokových sadzieb. Tie môžu mať vplyv predovšetkým na dlhopisovú zložku portfólií.
 • Volatilita – kolísavosť alebo volatilita opisuje interval zmien ceny. Je priemernou odchýlkou priemerného výnosu.