-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Deň finančnej gramotnosti


26.09.2012

Schopnosť ľudí porozumieť pravidlám osobných financií je nevyhnutnou podmienkou pre všetky správne rozhodnutia týkajúce sa peňazí. Napriek tomu, že dôležitosť takejto schopnosti potvrdzujú viaceré iniciatívy vyspelých krajín a medzinárodných organizácií, Slovensko v súčasnosti nemá špeciálny program na odstraňovanie nedostatkov vo finančnom povedomí. Nadácia PARTNERS preto iniciuje zaregistrovanie Dňa finančnej gramotnosti.

Schopnosť ľudí porozumieť pravidlám osobných financií je nevyhnutnou podmienkou pre všetky správne rozhodnutia týkajúce sa peňazí. Napriek tomu, že dôležitosť takejto schopnosti potvrdzujú viaceré iniciatívy vyspelých krajín a medzinárodných organizácií, Slovensko v súčasnosti nemá špeciálny program na odstraňovanie nedostatkov vo finančnom povedomí. Nadácia PARTNERS preto iniciuje zaregistrovanie Dňa finančnej gramotnosti.

„Nadácia PARTNERS sa rozhodla naplniť svoj cieľ podpory vzdelávania spoločnosti a orientovať sa na túto, doteraz výrazne zanedbávanú, no mimoriadne dôležitú oblasť. Iniciatíva projektu Deň finančnej gramotnosti je dlhodobá a má vyvíjať aktivity prispievajúce k riešeniu tejto problematiky,“ približuje Jana Mokráňová, marketingová riaditeľka PARTNERS GROUP SK, ktorá je zároveň členkou správnej rady Nadácie PARTNERS.

S peniazmi prichádzame do styku denne. Platíme faktúry, narábame s účtom, platobnými kartami, máme rôzne poistenia. Vyznať sa však v ponuke mnohých produktov rôznych finančných inštitúcií nie je jednoduché. Rozhodnutia, ktoré robíme, môžu významne ovplyvniť našu budúcnosť. Pod pojmom finančná gramotnosť chápeme všeobecné znalosti a vedomosti ľudí v peňažnej oblasti, ale je to aj schopnosť chápať základné súvislosti a vedieť sa efektívne rozhodovať pri riadení svojich peňazí. Kontakt so svetom financií je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života a nekvalifikované rozhodnutia v oblasti peňazí môžu negatívne ovplyvniť našu budúcnosť, vo vyhrotených prípadoch dokonca aj viesť k osobným či rodinným tragédiám.

„V prvom kroku tohto projektu sme sa rozhodli zmapovať úroveň finančnej gramotnosti na Slovensku, aby sme mali platformu na plánovanie ďalších aktivít. Poverili sme preto nezávislú agentúru Focus, aby pre nás spracovala reprezentatívny prieskum finančnej gramotnosti Slovákov. Zamerali sme sa na základné pojmy, s ktorými má bežný občan šancu prísť v živote do styku. Nešlo o žiadne zložité pojmy či výpočty. Rovnako nás zaujímalo konkrétne finančné správanie. Práve v tejto oblasti nám vyšli mimoriadne zaujímavé výsledky, bohužiaľ, nie v pozitívnom zmysle slova,“ naznačuje J. Mokráňová.

Žiadosť UNESCO
 

Okrem prieskumu sa nadácia zamerala na vyhlásenie Medzinárodného dňa finančnej gramotnosti, aby tak vytvorila priestor na riešenie tejto otázky a tiež na rôzne iniciatívy, ktoré by finančné povedomie Slovákov zvyšovali. „Rozhodli sme sa požiadať UNESCO o zaregistrovanie 8. septembra ako Dňa finančnej gramotnosti a upozorniť tak na potrebu finančného vzdelávania nielen na Slovensku, ale i na medzinárodnej úrovni. Finančná gramotnosť je globálnym problémom a naším cieľom je dostať ho týmto spôsobom do popredia celospoločenskej diskusie. Len tak budú zodpovedné subjekty hľadať cesty, ako s finančnou negramotnosťou ľudí bojovať,“ približuje J. Juras, generálny riaditeľ PARTNES GROUP SK a správca Nadácie PARTNERS.

Rozsah projektu Deň finančnej gramotnosti však nie je obmedzený len na tieto aktivity. Zámerom Nadácie PARTNERS je aktívne sa podieľať na zvyšovaní finančných vedomostí ľudí. Nadácia je zameraná aj na aktivity špeciálne prispôsobené potrebám slabších sociálnych skupín v podobe sérií vzdelávacích cyklov, prednášok, školení či príprav vzdelávacích pomôcok. Samozrejme, možnosť finančne sa vzdelávať majú aj ďalšie skupiny obyvateľstva – či už žiaci, študenti, alebo dospelí, a aj seniori. Ktokoľvek, kto si myslí, že má medzery vo svojich vedomostiach ohľadne financií, a mal by záujem zistiť, ako na tom je, alebo si ich doplniť, má možnosť.

Prečo 8. september
 

Už od roku 1966 si medzinárodné spoločenstvo každý rok pripomína deň 8. 9. ako Medzinárodný deň gramotnosti, ktorý bol založený na dôraz toho, že gramotnosť je ľudským právom a zároveň aj východiskom celého učenia ako takého. Negramotnosť však v Európe, a teda aj na Slovensku rieši povinná školská dochádzka, ktorá značne prispieva k znižovaniu úrovne nevzdelanosti. Vo vyspelých krajinách sa však čím ďalej, tým viac stavia do popredia nevzdelanosť v oblasti financií a neschopnosť efektívne hospodáriť s vlastným príjmom. Preto Nadácia PARTNERS požiadala o vyhlásenie dňa 8. 9. za Deň finančnej gramotnosti. Bližšie informácie nájdete TU.

Čo je finančná gramotnosť
 

Finančná gramotnosť je pojem, ktorý hovorí o všeobecných znalostiach a vedomostiach ľudí v oblasti financií, ako aj o schopnosti ľudí rozumieť a vedieť sa efektívne rozhodovať pri správe svojich peňazí a finančných aktív. Či sa nám to páči, alebo nie, kontakt so svetom financií sa stal bežnou súčasťou každodenného života a životného štýlu a hospodárenie s peniazmi ovplyvňuje našu životnú úroveň. Finančná gramotnosť by sa dala zjednodušene nazvať aj schopnosť zabezpečiť finančne seba a svoju rodinu do budúcnosti prostredníctvom správnych finančných rozhodnutí. Viac informácií nájdete TU.