-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Ako zvýšiť finančnú gramotnosť


17.09.2012

Reprezentatívny prieskum finančnej gramotnosti Slovákov, ktorý v mesiaci august 2012 zrealizovala Nadácia PARTNERS a agentúra Focus poukázal na skutočnosť, že priemerná úroveň finančnej gramotnosti Slovákov je 62,5%. I napriek tomu si takmer dve tretiny Slovákov myslia, že sa vyznajú veľmi dobre alebo dobre v oblasti financií a starostlivosti o vlastné peniaze.

Reprezentatívny prieskum finančnej gramotnosti Slovákov, ktorý v mesiaci august 2012 zrealizovala Nadácia PARTNERS a agentúra Focus poukázal na skutočnosť, že priemerná úroveň finančnej gramotnosti Slovákov je 62,5%. I napriek tomu si takmer dve tretiny Slovákov myslia, že sa vyznajú veľmi dobre alebo dobre v oblasti financií a starostlivosti o vlastné peniaze.

Prieskum sa zameral na základné finančné poznatky z ekonómie a financií a bol postavený na znalosti bežných pojmov, s ktorými prichádza človek bežne do styku v každodennom finančnom živote. Odhalil tiež, že najslabšie miesta vo financiách máme v oblasti investovania a bankových produktov.

„Dnes má takmer každý z nás využíva finančné produkty a služby. Všetci máme účet v banke, debetnú či kreditnú kartu. Investujeme, využívame služby poisťovní, šetríme si na dôchodok. Napriek veľkému množstvu finančných služieb, produktov a inštitúcií, s ktorými sa stretáme každodenne a sú bežnou súčasťou nášho života a životného štýlu, no nie každý je schopný sa zorientovať v konkrétnych podmienkach a parametroch finančných produktov“, hovorí Tomáš Šipula, odborník na financie z finančno-sprostredkovateľskej spoločnosti Partners Group SK a odporúča päť základných praktických rád, ktoré zlepšia finančnú inteligenciu a orientáciu.

1. Finančná rezerva:  Vedieť vytvoriť a udržať finančnú rezervu je kľúčové pre zdravé osobné či rodinné financie. Vždy sa snažte si na vec, ktorú potrebujete dopredu našetriť tvorbou finančnej rezervy. Optimálna rezerva je približne 6-násobok priemerného príjmu v rodine.

 

2. Cena úveru:  Poznajte RPMN (ročná percentuálna miera nákladov) základný ukazovateľ, ktorý hovorí koľko vás bude celkovo stáť úver.  Je veľmi dôležitý pri výbere každej pôžičky – či je ním hypotekárny, spotrebný úver alebo kontokorent na bežnom účte.

 

3. Investičné riziko:  Uvedomte si, že výnos pri investovaní je odmenou za podstúpené riziko. Všeobecné pravidlo investovania hovorí, že čím vyššie riziko, tým je vyšší zisk a naopak. Preto je dôležité stanoviť dostatočné  trvanie investície (investičný horizont), správne zvoliť investičnú stratégiu (výška predpokladaného výnosu), najdôležitejšie – investičný profil klienta (akú mieru rizika znesie).

 

4. Investičný horizont: Tak ako pri varení jedla je nutné dodržať čas prípravy, pri investovaní to je rovnako. Hovoríme o investičným horizonte, ktorého dodržanie je dôležitý pri celkovom výnose z investovania.

 

5. Poistná suma: Výber a správna kombinácia životných a neživotných poistiek je významná práve pre zabezpečenie možných nepriaznivých životných situácií. Aká by ale mala byť výška poistnej sumy, ktorá vám bude vyplatená pri poistnej udalosti? Pri životnom poistení prípade smrti by mala byť minimálne 2 násobok ročného príjmu, a v prípade trvalých následkov minimálne 10 násobok ročného príjmu, aby poistenie malo zmysel.

 

ZÁKLADNÝ SLOVNÍK FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

Slovník finančných pojmov, ktoré by mal každý poznať a osvojiť si ich tak, ako poznáme malú násobilku alebo vybrané slová.

 

BANKOVNÍCTVO

 

Bežný účet

Bankový produkt, prostredníctvom ktorého môže klient, väčšinou za poplatok, vykonávať každodenné bankové operácie ako sú výber a prevod peňazí na iný účet, trvalé príkazy a inkasá.

 

Úver

Produkt, pri ktorom banka poskytne na isté, vopred stanovené obdobie, určenú sumu peňazí a klient sa zaviaže poskytnuté prostriedky vrátiť a zaplatiť úrok. Najčastejšie využívanými úvermi sú hypotekárny úver (určený na riešenie otázky bývania), spotrebný úver (na nákup spotrebného tovaru a služieb), kontokorentný úver (čerpanie peňazí na účte do mínusu),  stavebný úver (stavebná sporiteľňa – prefinancovanie bývania).

 

Úroková sadzba

Cena peňazí (úverov a vkladov) vyjadrená v percentách, daná ako pomer úroku a vkladu, vyjadrovaná ako počet percent za rok – p.a. (per annum). Napríklad: pri úrokovej sadzbe 5 % p. a. získate 5 % z vložených peňazí.

 

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN)

RPMN predstavuje celkové náklady spojené s úverom alebo pôžičkou. Do výpočtu sa započítava nielen výška úrokovej sadzby, ale aj poplatky, ktoré sú spojené s úverom alebo pôžičkou. Najvýhodnejším úverom alebo pôžičkou je tá, ktorá má najnižšiu hodnotu RPMN pri rovnakej sume.

 

Termínovaný vklad

Produkt, ktorý umožňuje zhodnotiť peniaze v banke, počas pevne stanoveného obdobia. Dôležitá pri výbere je ročná úroková sadzba p.a., ktorá zostáva počas prvého obdobia viazanosti, potom sa môže meniť, pripisuje sa alikvotná čiastka z ročného úroku.

 

Platobná karta

Umožňuje majiteľovi vyberať hotovosť z bankomatu a vykonať platby za tovar a služby. Sú k dispozícii debetné platobné karty, na ktorých majiteľ používa iba vlastné finančné prostriedky z vlastného účtu. Druhým typom je kreditná karta, v prípade ktorej môže klient čerpať aj úver z banky.

 

POISTENIE
 

Neživotné poistenie

Poistenie, ktoré zahŕňa poistenie úrazu, poistenie choroby, hnuteľných a nehnuteľných vecí proti rôznym rizikám, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inej osobe, poistenie úveru, kaucie a rôznych finančných strát, poistenie právnej ochrany, asistenčné služby apod.

 

Životné poistenie

Poistenie zahŕňa poistenie smrti  a dožitia, poistenie vena, štipendijné poistenie. Môže byť Investičné životné poistenie alebo Kapitálové životné poistenie. Najčastejšie používaným životným poistením je investičné poistenie, ktoré umožňuje investovať vložené peniaze na kapitálovom trhu podľa zvolenej stratégie a tak získavať vyšší výnos. 

 

Poistná zmluva (poistka) a poistná doba

Je písomné potvrdenie poisťovateľa o uzavretí poistnej zmluvy. Poistná doba, na ktorú bolo poistenie dohodnuté.

 

Poistné plnenie

Plnenie, ktoré je poisťovateľ povinný poskytnúť, ak nastala poistná udalosť. Poisťovateľ ho poskytne v súlade s obsahom poistnej zmluvy.

 

INVESTOVANIE
 

Investovanie

Investovaním umiestňujeme voľný kapitál na kapitálový trh, aby sme ho zhodnotili (za účelom zisku). Najčastejšie ide o nákup cenných papierov, ako sú akcie, dlhopisy, podielové listy a tiež investície do nehnuteľností, za účelom dosiahnutia zisku. Konzervatívni klienti využívajú konzervatívnejšiu možnosť a to investovanie na peňažnom trhu. S investovaním je spojené investičné riziko výnosu, nikdy nevieme, aký bude. Preto je dôležité stanoviť dostatočné  trvanie investície (investičný horizont), správne zvoliť investičnú stratégiu (výška predpokladaného výnosu), najdôležitejšie – investičný profil klienta (akú mieru rizika znesie).

 

Akcia

Majetkový cenný papier, ktorého kúpou sa investor stáva spoluvlastníkom spoločnosti, ktorej akcie si kúpil. To ho oprávňuje spolupodieľať sa na rozhodovaní o spoločnosti, niesť zodpovednosť za prípadné straty a podieľať sa na výnosoch.

 

Dlhopis

Dlhopis je nemajetkový cenný papier, ide o formu dlhového vzťahu. Strana, ktorá vydáva dlhopis (emitent, napríklad štát), ho predá záujemcovi za určitú cenu. Záujemca získa cenný papier a emitent za finančné prostriedky. Následne vlastníkovi cenného papiera je splácaný ročne výnos (volá sa kupón) z hodnoty dlhopisu a následne po splatnosti (po uplynutí vopred stanovenej doby) je majiteľovi cenného papiera vyplatená hodnota dlhopisu (suma na dlhopise vopred stanovená). Kúpou dlhopisu sa ale jeho vlastník nezúčastňuje na majetku napr. firmy (ak si kúpil firemný dlhopis).

 

Hlavné investičné pravidlo

V investovaní platí hlavné pravidlo a to, že zisk z investovania je priamo úmerný riziku. Čím vyššie je investičné riziko, tým vyšší zisk z investície. Preto dôležitý pojem DIVERZIFIKÁCIA = rozloženie rizika investovaním do rôznych typov aktív, resp. rozloženie investície v čase. Rozkladaním rizika sa dá s väčšou pravdepodobnosťou určiť očakávaný výnos portfólia. Diverzifikácia môže byť:

STATICKÁ = svoju investíciu rozdelím do rôznych aktív (rôzne typy podielových fondov (peňažný, dlhopisový, akciový), rozdelím investíciu regionálne alebo podľa odvetví (podielové fondy v rôznych častiach sveta, resp. hospodárskych sektoroch) alebo rozdelenie investície podľa meny.

DYNAMICKÁ = pravidelné investovanie, rozloženie rizika v čase.

 

DÔCHODKY


I., II. a III. dôchodkový pilier

Pri sporení na starobný dôchodok sa môžeme rozhodnúť, či  ho budeme dostávať z jedného alebo dvoch zdrojom (pilierov dôchodkového systému). I. pilier je povinný a zabezpečuje ho Sociálna poisťovňa. II. pilier je tiež povinný a zabezpečujú ho súkromné dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS). III: pilier je dobrovoľný, do ktorého si môže každý prispievať podľa vlastného uváženia. 

Dôchodkové fondy

Dôchodková správcovská spoločnosť spravuje podľa zákona budúce dôchodky na dôchodkových fondoch, ktoré sa od seba líšia rôznymi investičnými stratégiami a mierou rizika. Jedným zo známych delení týchto fondov je rastový, vyvážený a konzervatívny.